สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สุรินทร์

 

 

 

 


HDC v4.0
ทีมพัฒนาโปรแกรม
คู่มือการใช้งานโปรแกรม

จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่ 1ต.ค.2557

การใช้บริการสาธารณสุข
Smiley face

1,328,719

จำนวนผู้ป่วยนอก
(คน)

Smiley face

3,861,576

จำนวนผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)

Smiley face

111,706

จำนวนผู้ป่วยใน
(คน)

Smiley face

387,786

จำนวนผู้ป่วยใน
(วัน)

Population Pyramids
วัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ
Smiley face

54.01%

วัยทำงานอายุ 30-44 ปี
มีค่าดัชนีมวลกายปกติ

ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 1 ปีที่ได้รับวัคซีน
Smiley face

91.93%

BCG

Smiley face

93.11%

HBV1

Smiley face

63.75%

MMR

ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 3 ปีที่ได้รับวัคซีน JE,MMR2
Smiley face

67.97%

JE

Smiley face

78.20%

MMR2

เด็กอายุ 0 – 5 ปีมีพัฒนาการสมวัย
Smiley face

94.68%

เด็กอายุ 0 – 5 ปี
มีพัฒนาการสมวัย

ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง
Smiley face

88.49%

HT

ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองเบาหวาน
Smiley face

86.58%

DM

ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
Smiley face

79.44%

DMHT CVD Risk